Splošni pogoji in pravila sodelovanja v nagradni igri »𝗡𝗔𝗚𝗥𝗔𝗗𝗡𝗔 𝗜𝗚𝗥𝗔 𝗢𝗞𝗨𝗦𝗜 𝗩𝗜𝗣𝗔𝗩𝗦𝗞𝗘 𝟮𝟬𝟮𝟯«

Splošni pogoji za izvajanje in sodelovanje v Instagram in Facebook nagradni igri »Nagradna igra Okusi Vipavske 2023« (v nadaljnjem besedilu »Pogoji«).

V nagradni igri uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

 1. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE

Organizator nagradne igre »Nagradna igra Okusi Vipavske 2023« (v nadaljevanju: nagradna igra) je Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju: Organizator).

 1. NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija dogodka Okusi Vipavske 2023, ki ga prireja Organizator.

 1. TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra bo potekala od srede, 17. 05. 2023 do petka, 19.05.2023, do 12. ure, na Facebook strani Okusi Vipavske (povezava: https://www.facebook.com/okusi.vipavske/?locale=sl_SI) in Instagram profilu @okusi_vipavske /(povezava: https://www.instagram.com/okusi_vipavske/). Žrebanje in objava nagrajenca bosta izvedena najkasneje v petek, 19. 05. 2023 do 20. ure.

 1. PRAVICA DO SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Za sodelovanje v nagradni igri mora vsak posameznik izpolniti, kar določa nagradna igra, ki jo Organizator objavi na Facebook strani Okusi Vipavske (v nadaljevanju: Facebook stran) in Instagram profilu @okusi_vipavske (v nadaljevanju Instagram profil).

Pogoji za sodelovanje so: pustiti komentar pod objavo na Facebook strani in Instagram profilu. Z objavo komentarja pod objavo s strani Organizatorja vsak udeleženec sprejema te Pogoje in soglaša z upoštevanjem pogojev, ki jih določa točka V. poglavja teh Pogojev.

Nagrajenec mora za prejem nagrade izpolnjevati oba zgoraj navedena pogoja. Pravne osebe in zaposleni pri Organizatorju oziroma njihovi ožji družinski člani in osebe, ki so na kakršen koli način povezane z organizacijo in izvedbo nagradne igre, pri nagradni igri ne smejo sodelovati.

Nagradna igra poteka hkrati na Facebook strani in Instagram profilu Okusi Vipavske. Nagrajenec bo eden (1).

 1. OPIS IN PODELITEV NAGRAD

Srečni nagrajenec bo prejel 2 vstopnici za Festival vina in kulinarike Okusi Vipavske 2023. Pri podelitvi nagrad se upošteva vse udeležence, ki so izpolnili določbe, ki jih je na Facebook strani in Instagram profilu Okusi Vipavske zastavil Organizator in so opisani v točki IV. teh Pogojev.

Žrebanje nagrad se izvede najkasneje v petek, 19. 05. 2023 (do 20. ure).

Žrebanje nagrad se izvede na sedežu Organizatorja po načinu naključnega izbora med upravičenimi udeleženci, ki so izpolnili določila nagradne igre v predpisanem časovnem roku, z uporabo posebnega računalniškega programa ali druge metode, ki preprečuje možnost vnaprejšnje določitve rezultatov.

Organizator ne sme uporabiti programa ali kakršnih koli drugih postopkov ali algoritmov na način, ki bi omogočal vnaprejšnjo določitev rezultatov naključno izvedene dodelitve nagrad.

Organizator si pridržuje pravico do diskvalifikacije zmagovalnega udeleženca in do izbire drugega udeleženca v primeru, da zmagovalni udeleženec ne izpolnjuje oz. krši katerokoli zahtevo iz teh pogojev.

Vrednost nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo.

 1. PREVZEM IN UPORABA NAGRAD

Zmagovalni udeleženec bo obveščen na dan žrebanja nagrad, v obliki komentarja pod objavo na Facebook strani Okusi Vipavske in Instagram profilu @okusi_vipavske.

Zmagovalni udeleženec lahko dobi dodatne informacije v zvezi s prevzemom nagrade (čas, kraj in način prevzema nagrade, potrebni dokumenti), tako da pošlje zasebno sporočilo na profil Okusi Vipavske.

Zmagovalni udeleženec mora potrditi pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade v roku treh dni po objavi obvestila o prejemu nagrade. V primeru prejema obvestila po preteku tridnevnega obdobja, zagotovljenega zmagovalnemu udeležencu za potrditev njegove/njene pripravljenosti za prevzem nagrade, organizatorju nagrade ni potrebno zagotoviti.

Za potrditev pripravljenosti za prevzem nagrade mora zmagovalni udeleženec vzpostaviti stik z Organizatorjem tako, da na stran pošlje zasebno sporočilo. V svojem zasebnem sporočilu mora udeleženec navesti naslednje podatke: svoje ime in priimek ter naslov za dostavo nagrade.

Organizator ne prevzema odgovornosti v primeru navedbe neveljavnih kontaktnih podatkov, nepopolnega ali napačnega naslova ali napačnih imen. V primeru, da zmagovalni udeleženec ne potrdi svoje pripravljenosti za prevzem nagrade v nagradni igri v roku treh dni po objavi obvestila o nagradi s strani Organizatorja, si Organizator pridržuje pravico do izvedbe ponovnega žrebanja in izbire drugega dobitnika.

Denarno izplačilo daril ni mogoče, darila niso prenosljiva, menjava ni mogoča.

 1. UVELJAVLJANJE PRAVIC; POVEZANIH Z NAGRADAMI

Nagrajenec lahko nagrado prejme le na naslov za dostavo, ki ga je posredoval Organizatorju. V primeru, da je nagrajenec prepozno izrazil svojo pripravljenost za prevzem in uporabo nagrade, v primeru kršitve zahtev iz teh Pogojev, odsotnosti na kraju in ob času iz prejšnjega odstavka za uresničevanje pravic v zvezi z nagrado ter v primeru kakršnegakoli drugega dejanja ali opustitve dejanja s strani udeleženca, ki preprečuje možnost uporabe in/ali prevzema nagrade, dotični posameznik izgubi svoje pravice v zvezi z nagrado.

 1. PREPOVED IZPLAČILA V GOTOVINI

Izplačilo osvojene nagrade v denarni protivrednosti ali druga menjava v zvezi z vsebino nagrade ni dovoljena.

 1. PREKINITEV NAGRADNE IGRE

Organizator lahko nagradno igro kadarkoli prekine, če nastopijo okoliščine višje sile ali v primeru kršitve teh Pogojev. V navedenih primerih Organizator ni odškodninsko odgovoren.

 1. ODGOVORNOST ORGANIZATORJA

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi jo utrpeli uporabniki nagradne igre v zvezi z njihovim sodelovanjem v nagradni igri, razen v primerih, kadar je Organizator povzročil škodo namenoma ali s hudo malomarnostjo.

Organizator ne odgovarja in ne more nastopati kot stranka v tožbah v zvezi z nezmožnostjo uporabe nagrade iz razlogov, na katere Organizator ne more vplivati, med drugim vključno s kakršnim koli propadom nagrade.

Organizator ne odgovarja za tehnične težave, povezane z možnostjo dostopa do informacij v zvezi z nagradno igro, vključno s tehničnimi težavami pri vzdrževanju Strani in pri uporabi nagradne igre, v primeru, da niso nastale po krivdi Organizatorja.

Organizator ne odgovarja za posledice napačnih podatkov, navedenih za sodelovanje v nagradni igri ali za prevzem ali za uporabo nagrade.

Morebitne pritožbe Organizator sprejema en mesec po razglasitvi nagrajenca.

 1. OSEBNI PODATKI

S podajo osebnih podatkov za sodelovanje v nagradni igri in za prevzem nagrade, udeleženci jamčijo za pravilnost navedenih osebnih podatkov.

Strogo prepovedano je, da udeleženci navajajo podatke, ki se nanašajo na tretjo osebo/osebe.

Organizator se zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke: ime in priimek, naslov in kakršne koli druge osebne podatke, ki jih navedejo udeleženci v nagradni igri, v skladu z zahtevami veljavnega Zakona o varstvu podatkov in le v povezavi z Igro ter v namene nagradne igre: pošiljanje nagrad.

S svojo registracijo za sodelovanje v nagradni igri udeleženec daje izrecno soglasje za obdelavo navedenih osebnih podatkov s strani Organizatorja ter s strani tretjih oseb, ki obdelujejo osebne podatke v imenu Organizatorja (obdelovalci podatkov) (kot je na primer, vendar ne izključno, agencija) za namene Igre, vključno z imenom profila nagrajencev, ki bo javno objavljeno pod objavo Organizatorja.

Z udeležbo v nagradni igri se sodelujoči strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da organizator zbira in nadalje obdeluje zgoraj navedene osebne podatke.

Za namene nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Organizator. Sodelujoči ima v zvezi z obdelavo njegovih osebnih podatkov sledeče pravice:

 • pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,
 • pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico, do ugovarjanja obdelavi osebnih podatkov,
 • da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu ali drugem nadzornem organu za varstvo podatkov, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Podatke bo upravljavec osebnih podatkov hranil samo toliko časa, kolikor je to potrebno za izvedbo nagradne igre, to je do 20.05.2023 oz. dlje, v kolikor je to potrebno zaradi specifične zakonodaje (npr. davčne) oz. legitimnega interesa upravljavca (npr. sodnega spora z nagrajencem).

Udeleženec lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za obdelavo osebnih podatkov, tako da to pisno sporoči na sedež organizatorja Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Vipavska cesta 4, 5270 Ajdovščina ali posreduje e-pošto na naslov info@rra-rod.si.

V kolikor udeleženec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom nagradne igre ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se smatra, da odstopa od sodelovanja v nagradni igri. Za morebitna vprašanja o tem, kako zbiramo in varujemo vaše osebne podatke oziroma v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na info@rra-rod.si.

 1. DRUGE DOLOČBE

S svojo registracijo za sodelovanje v nagradni igri se udeleženec zavezuje k spoštovanju določil iz teh Pogojev.

Organizator izjavlja, da nagradno igro organizira Organizator, ter da Igra ni na nikakršen način sponzorirana, odobrena ali upravljana s strani Instagrama ali Facebooka. Instagram in Facebook nimata nikakršne odgovornosti v zvezi z udeleženci v Igri. Vsi podatki, informacije ali soglasja, predložena s strani udeležencev z namenom njihovega sodelovanja v nagradni igri, se predložijo Organizatorju.

Vsak udeleženec krije vse stroške, ki izhajajo iz njegovega sodelovanja v nagradni igri (vključno s stroški za dostop do interneta); morebitne stroške za dostavo nagrade krije Organizator.

Pogoji so objavljeni na spletni strani https://okusi-vipavske.si/, kjer so dostopni v celotnem obdobju trajanja nagradne igre, na način, ki omogoča njihovo shranjevanje in razmnoževanje.

Stran nagradne igre ter vsi materiali, vključno z vsebino, zasnovo spletne strani, blagovnimi znamkami, logotipi, fotografijami, slikami, besedilom, grafiko in z drugim materialom, ki je del strani, je predmet pravic intelektualne lastnine, ki je v lasti Organizatorja oz. druge ustrezno imenovane osebe, ki je Organizatorju dodelila pravico do uporabe, in se ne sme uporabljati v nasprotju z veljavno zakonodajo. Uporaba teh materialov s strani tretjih oseb je dovoljena le v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in s predhodnim soglasjem Organizatorja. V primeru, da udeleženec v zvezi s svojim sodelovanjem v nagradni igri Organizatorju zagotovi materiale, ki so predmet intelektualne lastnine, kot so fotografije, besedila in drugi materiali, podeljuje udeleženec Organizatorju izrecno, neizključno in neomejeno pravico do uporabe materialov na območju Slovenije, brez plačila licenčnine, za izvedbo Igre ter vseh promocijskih dejavnosti v zvezi z njo.

V primerih, ki jih ti Pogoji ne urejajo, veljajo pravila veljavne slovenske zakonodaje. Ti Pogoji začnejo veljati 17.05.2023

image/svg+xml

Menu

Follow me